Varför ska ett aktieägaravtal upprättas?

Datum

Dela inlägget

Aktieägaravtalet skrivs mellan delägarna i ett aktiebolag och reglerar förhållandet mellan aktieägarna. Ett bra aktieägaravtal verkar som en trygghet för delägarna och är något att falla tillbaka på vid oförutsedda händelser, konflikt mellan ägarna, eller vid ändrade förutsättningar.

Det finns inget krav på att ägare till ett aktiebolag ska upprätta ett aktieägaravtal. Det är emellertid en stark rekommendation då aktieägaravtalet medför en större säkerhet för delägarna. Aktiebolagslagen är allmänt hållen och är dessvärre sällan till hjälp vid en eventuell tvist om inflytande eller röstning. I småbolag med få ägare kan därför aktieägaravtalet fungera för att säkra samtliga delägare inflytande i bolaget. Aktieägaravtal kan bestämma att andra regler än aktiebolagslagen ska gälla t.ex. att
enighet kring ett viss beslut ska råda för att ett beslut ska kunna fattas, eller hur stämmoordförandens utslagsröst ska hanteras. Gällande lagstiftning ger endast en grundläggande ram och skydd för aktieägare och regler för organisationen samt styrning av bolag.

Viktiga ämnen att diskutera för att undvika ett framtida dödläge och därmed medtaga i ett aktieägaravtal är bland annat följande:

 • Ansvarsfördelning
 • Ersättning för arbete
 • Styrelsens tillsättning
 • Konkurrensförbud
 • Värdering av aktiebolaget
 • Avtalsbrott och eventuell tvistlösning
 • Aktieöverlåtelse
 • Ägarandel som enskild egendom
 • Avyttring och tvångsinlösen av aktier
 • Sekretess
 • Tillämplig lag

Hör gärna av er för hjälp att upprätta ett aktieägaravtal eller för juridisk rådgivning kring just ert företag.

Läs fler av våra
artiklar & nyheter