Vad ska man tänka på vid uppsägning av avtal i förtid?

Datum

Dela inlägget

Ett företag kan ha många anledningar till att vilja avsluta ett avtal i förtid, allt ifrån ekonomiska svårigheter som stigande inflation och höjda kostnader eller till följd av missnöje med leverantörer. Det kan då finnas behov för företaget att omförhandla eller säga upp vissa avtal, som  leverantörs- eller tjänsteavtal.

Det finns en del att tänka på vid frågor om uppsägning eller omförhandling av avtal. Först och främst är det viktigt att undersöka avtalets löptid. Om avtalet skulle sakna uppsägningsbestämmelse är utgångspunkten att avtal som löper tills vidare kan sägas upp med skälig uppsägningstid. Avtal som är begränsade till viss tid upphör som regel  att gälla vid avtalstidens utgång och går inte att säga upp i förtid.

Det finns huvudsakligen två olika möjligheter att säga upp ett avtal;  uppsägning eller hävning. En del avtal kan innehålla bestämmelser som medger att en part säger upp avtalet utan att ange särskilda skäl eller anledning. Avtalet upphör då när uppsägningstiden har löpt ut. Det andra alternativet är att avtal kan sägas upp till följd av motpartens avtalsbrott. Normalt krävs då att avtalsbrottet är av grov och/eller bestående karaktär, om inte annat framgår av avtalet. En sådan uppsägning kan medföra skadeståndsansvar.

Vidare är det viktigt att tänka på hur själva uppsägningen ska gå till, dvs. hur den ska genomföras för att vara juridiskt bindande. Ofta kan ett skriftlighetskrav och krav på korrekt adressat anges i avtalet.

Vid uppsägning kan även andra förpliktelser åligga parterna, som återlämnande av utrustning eller återlämnande och radering av data.

Om ett avtal sägs upp i förtid är det viktigt att bedöma risken för eventuell tvist, för det fall avtalsparten tolkar avtalets uppsägningsbestämmelser eller löptid på ett annorlunda sätt. Kostnaderna för en eventuell tvist bör då beaktas vid frågan om uppsägning ska ske. Exempelvis kan en skiljeklausul i avtalet ofta bli mer ekonomiskt betungande än om eventuell tvist ska prövas av allmän domstol.

Om företaget skulle se små möjligheter till uppsägning av ett avtal på juridisk grund utesluter det emellertid inte att avtalsparterna finner en annan lösning, som exempelvis omförhandling eller uppsägning av avtalet till viss del. I många fall kan en sådan lösning  vara mer fördelaktigt för båda parter om en uppsägning annars riskerar att leda till obestånd för en avtalspart. Det är också viktigt vid uppsägning till viss del eller omförhandling att därefter upprätta nya korrekta avtal.

Som framgått ovan är det många aspekter att tänka på gällande löpande och befintliga avtal respektive vid upprättande av nya avtal.  Hör därför gärna av er till Advokatfirman Aldo vid frågor eller juridisk rådgivning kring just era avtal, så hjälper vi er.

Läs fler av våra
artiklar & nyheter