Vad innebär en skiljeklausul i avtal?

Datum

Dela inlägget

När två företag ingår avtal kan det ofta vara medtaget en skiljeklausul i avtalat. Detta kan för många bolag vara en självklarhet. Avtal med skiljeklausuler kan ofta gynna eller rent av vara nödvändigt för ingåendet av ett visst avtalsförhållande. I fel typ av avtalsförhållande kan ett skiljeavtal i värsta fall innebära att du inte har möjlighet att få din sak prövad. Vi kommer därför förklara vad en skiljeklausul faktiskt innebär och vad man ska tänka på vid ingående av avtal med skiljeklausul. 

När två parter ingår ett avtal syftar avtalet till att beskriva de inbördes rättigheter och skyldigheter som gäller för avtalsförhållandet. Avtalsvillkoren brukar även beskriva vad som sker om villkoren bryts eller inte blir uppfyllda. En tvist med anledning av avtalet kan då lösas genom en vanlig rättsprocess i allmän domstol, vilket är huvudregeln, eller genom ett skiljeförfarande om en skiljeklausul är intagen i avtalet. 

Ett skiljeförfarande innebär att tvisten avgörs av parterna utsedda skiljemän istället för en eller flera domare i en allmän domstol. Ett skiljeavtal eller en skiljeklausul är vanligare mellan två jämbördiga företag. Detta beror på att kostnaderna för en skiljedomstol generellt blir högre än vid en rättsprocess i allmän domstol. Kostnaderna hänförs då till både ens eget juridiska ombud samt för skiljedomarna och övriga kostnader relaterade till skiljedomstolen. Om inte parterna avtalat om kostnadsfördelningen kan det innebära att de solidariskt får stå kostnaderna för skiljemännen i enlighet med lagen om skiljeförfaranden. Skiljemännen har däremot möjlighet att fördela kostnaderna efter särskilt yrkande från parterna. Det går dock att i skiljeavtal fördela kostnaderna på olika sätt mellan parterna. Exempelvis att var part tar sina egna rättegångskostnader och fördelar skiljemännens arvode och övriga kostnader relaterade till skiljedomstolen mellan sig. Det går även att avtala att den tappande parten tar hela kostnaden relaterad till skiljeförfarandet. Vid en tvist i allmän domstol behöver parterna inte ersätta domarnas kostnader. Värdet på det som regleras i avtalsförhållandet är därför ofta en avgörande faktor över huruvida det kan vara lönt att ha en skiljeklausul eller ej.

Syftet med en skiljeklausul är emellertid flera. Om en tvist handläggs av allmän domstol kan tidsåtgången ofta bli längre, processen blir offentlig för allmänheten och domarna utses av domstolen. I en skiljeprocess har parterna en större påverkan på bland annat tidsutdräkten av processen, valet av skiljedomare och även beslut om skiljedomen ska bli offentlig eller ej. 

Skiljeklausulens syfte är därmed att, vid händelse av tvist med anledning av avtalet, låta parterna själva påverka och bestämma hur tvisten ska lösas.  

Hör gärna av dig om frågor rörande just dina avtal i bolaget eller om du behöver annan juridisk rådgivning kring tvistlösning och skiljeförfaranden. 

Läs fler av våra
artiklar & nyheter