Hur långt går köparens undersökningsplikt och säljarens upplysningsplikt?

Datum

Dela inlägget

Att köpa eller sälja en bostad är ofta en stor händelse i livet. För både köparen och säljaren är det viktigt att känna till vilka skyldigheter och rättigheter det för med sig.

Vid såväl köp av fastighet som köp av en bostadsrätt har köparen vad som kallas en undersökningsplikt. Säljaren å sin sida har en upplysningsplikt. De båda skiljer sig emellertid åt vid köp av en bostadsrätt respektive en fastighet.

Säljarens ansvar för dolda fel i fastighet varar i tio år medan samma ansvar för bostadsrätt varar i två år. Det innebär att köparen måste ha reklamerat felet senast tio år från tillträdet av fastigheten respektive två år för bostadsrätt. Köparen kan emellertid inte vänta med att reklamera ett upptäckt fel. Reklamationen ska ske inom skälig tid efter att felet har upptäckts eller borde ha upptäckts.

Undersökningsplikten innebär därför att köparen noggrant måste undersöka fastigheten eller bostadsrätten för att i framtiden ha möjlighet att reklamera eventuella fel. Som köpare kan man ta hjälp av en besiktningsman, vilket många gånger är att rekommendera vid köp av fastighet. Säljaren har också möjlighet att ta in en extern besiktningsman. En besiktning som är utförd av säljaren undantar emellertid inte köparens egen undersökningsplikt. Undersökning av fastigheten eller bostadsrätten bör göras innan signering av köpekontrakt. Det går däremot, om säljaren godkänner, att skriva in en besiktningsklausul i köpekontraktet. Det innebär att köparen har möjlighet att besiktiga bostaden inom en viss tid innan tillträde.

Säljaren har också en upplysningsplikt. Det innebär att säljaren ska upplysa om sådant som kan vara av betydelse för köparen att veta, exempelvis ett elfel i badrummet eller en planerad gatuomläggning utanför bostaden. Upplysningsplikten motsvarar emellertid inte köparens undersökningsplikt. Köparens undersökningsplikt är mer långtgående än säljarens upplysningsplikt. Säljaren får däremot inte undanhålla information på ett oärligt eller ohederligt sätt. Inte heller får den medvetet utnyttja köparens okunskap om ett visst förhållande. För bostadsrätter vilka säljs i befintligt skick har säljaren emellertid upplysningsskyldighet för väsentliga fel som denna känner till. Det är enbart sådana fel som köparen kan framställa krav gentemot säljaren

Vi vet att det är mycket att tänka på vid bostadsköp eller bostadsförsäljning. Hör därförgärna av er vid frågor eller juridisk rådgivning kring just er bostadsaffär.

Läs fler av våra
artiklar & nyheter