Finansiering

I många ärendetyper kan man få ekonomisk hjälp att täcka viss del av våra kostnader, antingen genom rättsskyddsförsäkring eller rättshjälp. Här nedan berättar vi hur det fungerar.
Finansiering

Rättsskydd & rättshjälp

Rättsskyddsförsäkring

I de flesta hemförsäkringar samt företagsförsäkringar, men även i vissa hel- och halvförsäkringar av bil samt sakförsäkringar, ingår en rättsskyddsförsäkring. Det innebär att ditt försäkringsbolag står viss del av kostnaderna som uppstår i samband med en rättslig tvist. Det framgår alltid av ert försäkringsbrev huruvida er specifika försäkring omfattar rättsskyddsförsäkring. Däremot framgår det inte om denna omfattar just er uppkomna situation, då det ofta förekommer ett flertal undantagssituationer.

Försäkringsbolagens villkor kan variera något, och prövningen huruvida rättsskyddsförsäkringen kan tas i anspråk i en specifik fråga görs av det individuella försäkringsbolaget, varför en specifik förfrågan till försäkringsbolaget måste göras i varje enskilt fall. Generellt kan emellertid nämnas att ni måste ha tecknat försäkringen innan tvisten uppstod. Det är inte heller ovanligt att försäkringsbolagen upprätthåller krav om att man ska ha haft försäkringen i minst två år innan rättsskyddsförsäkringen får tas i anspråk. Andra vanligt förekommande begränsningar är att tvisten ska regleras i allmän domstol (tingsrätt som första instans) och därtill ska också tvisten avse ett visst värde.

Kontakta oss gärna för det fall ni är osäkra på om ert rättsskydd kan tas i anspråk, så bistår vi med en sådan ansökan till försäkringsbolaget.

Rättshjälp

För det fall man saknar försäkring, eller om din försäkring inte täcker den typ av tvist som är aktuell, kan du i vissa fall ha istället ha rätt till s.k. rättshjälp. Innebörden av rättshjälp är att staten, istället för försäkringbolaget, står för en del av kostnaderna som uppkommer vid en tvist. Syftet med rättshjälp är att ekonomiskt stötta de individer som inte annars hade haft de ekonomiska möjligheterna att driva sin fråga rättsligt. Det är således primärt avsett för individer.

För att rättshjälp ska beviljas i det enskilda fallet krävs bl.a. att man kan dokumentera sin ekonomiska situation och att den årliga inkomsten inte överstiger ett visst belopp. Rättshjälpen täcker bland annat delar av kostnaderna för ett juridiskt ombud, utredning samt ansökningsavgiften till domstol. Det är Rättshjälpsmyndigheten som administrerar rättshjälpsförfarandet, vilket ni kan läsa mer om här. Där kan ni även läsa om vilka olika procentsatser som tillämpas avseende självrisk.

Kontakta oss gärna om ni har ytterligare frågor om rättshjälp. Vi gör en initial bedömning huruvida det finns möjligheter att få rättshjälp beviljat.

Våra arvoden

Våra arvoden bestäms utifrån Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler och kan variera bland annat utifrån uppdragets karaktär, komplexitet och fristtider. Arvodet bestäms även av senioriteten av den jurist som biträder i det specifika ärendet. Vänligen se våra Allmänna villkor för en närmare redogörelse härom. Utgångspunkten är att vi debiterar våra arvoden på löpande räkning, med angivande av den tidsåtgång varje enskild åtgärd tagit i anspråk. I vissa typer av ärenden kan vi även erbjuda ett fast pris, under förutsättning att ärendet från början är tydligt avgränsat, exempelvis vid upprättande av ensidiga avtal eller överenskommelser.

Skulle Ni av någon anledning vara missnöjd med utförandet av våra tjänster, kan Ni vända er till Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd. Mer information om Konsumenttvistnämnden hittar ni här.

Välkommen att kontakta oss för mer information om vårt arbetssätt och hur vi arbetar med juridisk rådgivning för företag och privatperson.