Ändringar i lagen om anställningsskydd gällande regler om visstidsanställningar

Datum

Dela inlägget

Lagen om anställningsskydd (LAS) har nyligen genomgått omfattande förändringar som gäller sedan den 1 oktober 2022. Ett område som särskilt påverkats är anställningsformerna. I denna artikel reder vi ut de nya reglerna och dess konsekvenser.

En av de stora förändringarna i nya LAS är att den allmänna visstidsanställningen har ersatts med särskild visstidsanställning. Ändringen är ett resultat av att tillsvidareanställningar härefter ska gälla som utgångspunkt. Huvudregeln i 4 § är att ett anställningsavtal gäller tills vidare. Undantag får göras enligt 5 och 6 §§, där det föreskrivs att arbetsgivare och arbetstagare får avtala om en tidsbegränsning av avtalet. De tidsbegränsade anställningarna kommer i huvudsak i tre olika former: särskild visstidsanställning, vikariat och säsongsarbete. Utöver dessa tillkommer provanställning som får gälla i maximalt sex månader.

I samband med att den allmänna visstidsanställningen ändrades till särskild visstidsanställning, infördes en begränsning av hur länge visstidsanställningar får löpa. Enligt 5 a § övergår en särskild visstidsanställning i en tillsvidareanställning när arbetstagaren har haft en särskild visstidsanställning hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än tolv månader under en femårsperiod, eller om arbetstagaren haft flera tidsbegränsade anställningar av samma eller olika typ i följd hos arbetsgivaren. En anställning anses ha följt på en annan om den tillträtts inom sex månader från den föregående anställningens slutdag.

Det är viktigt att påpeka att övergången från särskild visstidsanställning till en tillsvidareanställning sker automatiskt och är alltså ingenting som behöver avtalas om. Även när arbetsgivaren inte erbjuder arbetstagaren en tillsvidareanställning övergår anställningen i en tillsvidareanställning om den inte avbrutits efter tolv månader av särskild visstidsanställning. En arbetsgivare får inte kringgå det genom att byta anställningsform för arbetstagaren.

Enligt 3 § andra stycket ska tiden mellan anställningarna räknas in som anställningstid som kan utgöra grund för att anställningen ska övergå i en tillsvidareanställning när en arbetstagare haft tre eller fler särskilda visstidsanställningar hos samma arbetsgivare under en kalendermånad. En arbetsgivare kan alltså inte anställa en arbetstagare på korta visstidsanställningar flera gånger under en månad för att kringgå rätten till tillsvidareanställning. En arbetsgivare får inte heller anställa en arbetstagare för ett vikariat om anställningen syftar till att kringgå 3 § andra stycket.

Även vikariat övergår automatiskt till tillsvidareanställning, dock först efter en sammanlagd anställningstid om två år under en femårsperiod. 

Efter förändringarna i LAS har frågan väckts kring möjligheten att frivilligt avtala bort arbetstagarens rätt till övergång av en särskild visstidsanställning eller ett vikariat till en tillsvidareanställning. Detta är inte möjligt, eftersom lagstiftningen är tvingande och arbetstagarens rättigheter enligt LAS inte får avtalas bort i individuella anställningsavtal. Enligt 2 a § 1 p. är ett individuellt anställningsavtal ogiltigt om det upphäver eller inskränker de rättigheter arbetstagaren har enligt LAS. Det finns dock ett undantag. LAS är en semidispositiv lag enligt 2 b §, vilket innebär att ovan nämnda bestämmelser kan avtalas bort – men enbart genom kollektivavtal. Det enda sättet att kringgå arbetstagarens rätt till övergång till en tillsvidareanställning är därmed att det framgår i ett kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen.

Sammanfattningsvis finns det många aspekter att ta ställning till för både arbetstagare och arbetsgivare avseende såväl nya som redan gällande anställningsavtal. Hör därför gärna av er till Advokatfirman Aldo vid frågor eller juridisk rådgivning kring just era avtal, så hjälper vi er.

Läs fler av våra
artiklar & nyheter